icon-nhaGI?I THI?U V? TRU?NG CAO Ð?NG Y KHOA PH?M NG?C TH?CH :

T? hào mang tên nhà khoa h?c Y khoa dáng kính Ph?m Ng?c Th?ch, Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch hi?n là m?t trong nh?ng don v? di d?u trong công tác dào t?o Cao d?ng Y Du?c trên c? nu?c. V?i g?n 10 nam kinh nghi?m dào t?o cùng s? n? l?c h?t mình c?a ban lãnh d?o và toàn th? cán b?, nhân viên dã giúp tru?ng g?t hái du?c r?t nhi?u thành công trong nh?ng nam qua.

Hàng nam Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch luôn cung c?p s? lu?ng l?n d?i ngu nhân s? ch?t lu?ng cho các co s? y t?, b?nh vi?n, phòng khám tu nhân, trung tâm cham sóc s?c kh?e, các doanh nghi?p… trên d?a bàn Thành ph? Hà N?i, Ðà N?ng, TP.HCM nói riêng và trên c? nu?c nói chung.

Hi?n nay, Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch là m?t trong s? ít co s? dào t?o Y Du?c h? Cao d?ng có d?i ngu gi?ng viên giàu kinh nghi?m, gi?i chuyên môn v?i 100% d?u có trình d? Ð?i h?c, Th?c si, Ti?n si tr? lên. H? cung chính là nh?ng y – bác si d?n t? các b?nh vi?n, tru?ng Ð?i h?c hàng d?u c? nu?c. B?i nhà tru?ng luôn tâm ni?m r?ng “th?y ph?i hay thì trò m?i gi?i”. Bên c?nh dó, tru?ng luôn l?y kh? nang làm vi?c c?a sinh viên sau khi t?t nghi?p làm m?c tiêu dào t?o. Ðã h?c Y Du?c và tr? thành ngu?i hành ngh? Y Du?c thì nh?t d?nh ph?i “Sâu Y lý, Gi?i Y thu?t và Giàu Y d?c” …. Xem chi ti?t 

Ðang ký cao d?ng hà n?i

.

icon-3CÁC CHUYÊN NGÀNH ÐÀO T?O CHÍNH CAO Ð?NG Y KHOA NG?C TH?CH :

T? xua t?i nay Y Du?c không bao gi? d?ng ngoài danh sách “Nh?ng ngành h?c HOT nh?t hi?n nay”. Ð? dáp ?ng nhu c?u v? ngu?n nhân l?c cung nhu nhu c?u cham sóc s?c kh?e ngu?i dân, hi?n nay Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch m? t?i 5 chuyên ngành dào t?o mui nh?n, bao g?m:

Cao d?ng Du?c: Ngành h?c cung c?p nh?ng ki?n th?c v? khoa h?c công ngh? hi?n y du?c hi?n d?i cùng nh?ng hi?u bi?t d?y d? v? quá trình chuy?n hóa thu?c trong co th?, d?u hi?u nh?n bi?t nh?ng b?nh lý co b?n, công th?c ph?i h?p thu?c d? t?o hi?u qu? t?i uu và an toàn cho ngu?i dùng…… Xem ti?p 

Cao d?ng Ði?u du?ng: Sinh viên s? du?c dào t?o nh?ng ki?n th?c n?n t?ng và chuyên sâu v? khoa h?c xã h?i, khoa h?c s?c kh?e và di?u du?ng. Kh? nang phân tích và áp d?ng nguyên lý di?u du?ng, ch?n doán di?u du?ng…..Xem ti?p 

Cao d?ng H? sinh: Chuong trình nh?m dào t?o ngu?i H? sinh có kh? nang cung c?p các d?ch v? cham sóc s?c kho? an toàn và hi?u qu? cho ph? n? và tr? em du?i 5 tu?i……Xem ti?p

Cao d?ng Xét nghi?m: Ngu?i h?c s? có kh? nang s? d?ng nh?ng máy móc, trang thi?t b? công ngh? hi?n d?i d? phân tích các m?u b?nh ph?m nhu nu?c ti?u, máu, d?ch…… Xem ti?p 

Cao d?ng V?t lý tr? li?u: Sinh viên du?c dào t?o chuyên sâu v? v?t lý tr? li?u, th?c hi?n du?c nh?ng th? thu?t trong k? thu?t v?t lý tr? li?u và v?n d?ng thành th?o nh?ng máy móc thi?t b? ph?c v? công tác ph?c h?i ch?c nang c?a ngu?i b?nh……Xem ti?p

ÐI?M CHU?N CAO Ð?NG Y KHOA PH?M NG?C TH?CH:

Dù h?c b?t k? chuyên ngành nào thì di?m chu?n luôn là m?t trong nh?ng v?n d? quan tâm hàng d?u c?a m?i thí sinh. Tuy nhiên v?i Cao d?ng Y Du?c, b?n s? không ph?i b?n tâm hay ban khoan v? v?n d? này. B?i t? khi B? GD&ÐT quy?t d?nh sáp nh?p hai k? thi thành m?t k? thì chung g?i là THPT Qu?c gia thì co ch? tuy?n sinh CÐ, ÐH cung có nhi?u thay d?i. Theo dó, hi?n nay thí sinh mu?n theo h?c Cao d?ng Y Du?c t?i Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch ch? c?n dáp ?ng nh?ng di?u ki?n don gi?n.

Nam 2018, nhà tru?ng tuy?n sinh theo hình th?c xét tuy?n d?a vào h?c b? THPT ho?c di?m thi THPT Qu?c gia. Ð? trúng tuy?n, thí sinh c?n dáp ?ng tiêu chí:

 • Ðã t?t nghi?p THPT (không gi?i h?n nam t?t nghi?p);
 • Ð?m b?o s?c kh?e h?c t?p và có lý l?ch trong s?ch, không vu?ng ti?n án ti?n s?.

Bên c?nh dó, d? d?m b?o ch?t lu?ng d?u vào, nhà tru?ng còn yêu c?u thí sinh ph?i có trung bình h?nh ki?m nam l?p 12 t? khá tr? lên.

So v?i Ð?i h?c thì rõ ràng dây là m?c “di?m chu?n” Cao d?ng Y Du?c nam 2018 vô cùng thu?n l?i, d?m b?o t?t c? thí sinh yêu thích chuyên ngành này d?u có th? theo h?c. Sau 3 nam dào t?o, sinh viên s? du?c c?p b?ng Cao d?ng chính quy, có th? t? tin xin vi?c t?i b?t c? noi nào và tr? thành nhân s? “d?c l?c” cho ngành Y t? hi?n nay.

H?C PHÍ TRU?NG CAO Ð?NG Y KHOA PH?M NG?C TH?CH:

Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch du?i s? qu?n lý nghiêm ng?t, ch?t ch? c?a B? Lao Ð?ng TB & XH. Do dó m?c h?c phí h? Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch luôn du?c d?m b?o n?m trong quy d?nh c?a B? d? ra, c? th? h?c phí c?a nhà tru?ng là 285 nghìn d?ng/tín ch?.

Bên c?nh dó, nh?m t?o di?u ki?n cho nh?ng b?n sinh viên có co h?i du?c h?c t?p rèn luy?n và theo du?i u?c mo c?a b?n thân, nhà tru?ng còn th?c hi?n h? tr? mi?n gi?m h?c phí d?i v?i nh?ng sinh viên có hoàn c?nh d?c bi?t nhu:

 • Sinh viên là con thuong binh, li?t si, nh?ng ngu?i tham gia ho?t d?ng kháng chi?n không may b? nhi?m ch?t d?c hóa h?c. Nh?ng thí sinh thu?c di?n trên s? du?c mi?n gi?m 100% h?c phí nam 2018.
 • Nh?ng b?n thí sinh có hoàn c?nh khó khan nhu: m? côi, không noi nuong t?a, hay nh?ng thí sinh là ngu?i dân t?c thi?u s? cung s? du?c mi?n gi?m h?c phí nam 2018.
 • Nh?ng thí sinh có di?m xét tuy?n trung bình các môn h?c 03 nam kh?i A là Toán – Lý – Hoá và kh?i B là Toán – Hoá – Sinh t? 8,0 tr? lên và h?nh ki?m d?t lo?i Khá tr? lên cung s? du?c mi?n gi?m 100% h?c phí nam 2018.
 • Nh?ng b?n thí sinh d?t du?c t?ng 18 di?m tr? lên t?i k? thi THPT Qu?c gia 3 môn kh?i A, kh?i B tr? lên s? du?c mi?n gi?m 50% h?c phí nam 2018.
 • Ngoài ra, thí sinh thu?c di?n 30A cung s? du?c nhà tru?ng th?c hi?n mi?n gi?m 50% h?c phí nam 2018.

H? SO XÉT TUY?N CAO Ð?NG Y KHOA PH?M NG?C TH?CH :

Nh?ng b?n thí sinh có nguy?n v?ng theo h?c t?i h? Cao d?ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch c?n g?i m?t b? h? so dang ký xét tuy?n v? nhà tru?ng. M?t s? nh?ng lo?i gi?y t? có trong h? so dang ký xét tuy?n mà các b?n thí sinh c?n chu?n b? g?m có:

 • 01 Phi?u ÐKXT Ð?i h?c – Cao d?ng nam 2018 theo m?u quy d?nh chung.
 • 02 b?n sao gi?y khai sinh có công ch?ng.
 • 01 ch?ng minh thu nhân dân phô tô công ch?ng.
 • B?n photo công ch?ng b?ng t?t nghi?p THPT ho?c BTVH c?p 3 (d?i v?i nh?ng thí sinh dã t?t nghi?p THPT t? nam 2017 tr? v? tru?c).
 • Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i (d?i v?i nh?ng b?n thí sinh t?t nghi?p c?p THPT nam h?c 2017- 2018).
 • 02 b?n photo công ch?ng h?c b? c?p 3.
 • 04 ?nh th? kích thu?c 3×4 (?nh du?c ch?p t? 6 tháng tr? l?i)
 • 02 phong bì có dán s?n tem, và ghi rõ thông tin ngu?i nh?n bao g?m: H? và tên + d?a ch? + s? di?n tho?i c?a thí sinh ho?c ngu?i nhà.
 • Nh?ng gi?y t? ch?ng minh d?i tu?ng uu tiên (n?u có).

TH?I GIAN ÐÀO T?O C?A TRU?NG Y KHOA PH?M NG?C TH?CH:

Th?c hi?n theo thông tu 03/2017/TT-BLÐTBXH c?a B? Lao d?ng Thuong binh và xã h?i có hi?u l?c t? 14/4/2017 quy d?nh, th?i gian dào t?o cho nhóm ngành dào t?o Cao Ð?ng Y khoa là 2,5 – 3 nam d?i v?i nh?ng thí sinh có b?ng t?t nghi?p THPT.

Theo dó, t?i Tru?ng Cao Ð?ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch, th?i gian dào t?o các ngành Y khoa h? Cao Ð?ng là 3 nam, hình th?c dào t?o theo tín ch?. Th?i gian dào t?o lý thuy?t là 30%, th?i gian dào t?o th?c hành là 70%. Sau khi t?t nghi?p các h?c viên s? du?c tru?ng c?p b?ng Cao Ð?ng Y Du?c chính quy, có hi?u l?c trên c? nu?c.

Ð?i v?i nh?ng tru?ng h?p sinh viên dã t?t nghi?p Cao Ð?ng ? các ngành khác có nhu c?u h?c van b?ng 2 ho?c h?c liên thông Cao Ð?ng các ngành Cao Ð?ng Du?c, Cao Ð?ng H? sinh, Cao Ð?ng V?t lý Tr? li?u, Cao Ð?ng Ði?u du?ng… s? có th?i gian dào t?o ng?n hon so v?i hình th?c dào t?o chính quy dành cho d?i tu?ng thí sinh dã t?t nghi?p Trung c?p, Cao d?ng tr? lên.

icon nut xo CHUONG TRÌNH ÐÀO T?O H? CAO Ð?NG

Chuong trình dào t?o H? cao d?ng chính quy c?a Tru?ng cao d?ng y khoa Ph?m Ng?c Th?ch th?c hi?n m?c tiêu là : Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có th? dáp ?ng du?c nhu c?u dòi h?i v? trình d? chuyên môn c?a ngành ngh? cung nhu nhu c?u ph?c v? cho xã h?i v? khám, ch?a b?nh và phòng b?nh cho nhân dân. Theo dó chuong trình dào t?o h? cao d?ng 3 nam g?m 3 ph?n chính : Lý thuy?t, th?c t?p co s? t?i các phòng thí nghi?m, th?c t?p lâm sàng t?i b?nh vi?n.

Th?c t?p là m?t y?u t?c quan tr?ng quy?t d?nh ch?t lu?ng c?a sinh viên sau khi t?t nghi?p. Trong quá trình dào t?o 3 nam, th?c t?p là m?t trong nh?ng ho?t d?ng chính khóa c?a nhà tru?ng chi?m th?i lu?ng tuong d?i l?n . Th?c t?p giúp cho sinh viên c?ng c? và hi?u sâu hon v? lý thuy?t d?ng th?i s? giúp sinh viên có cái nhìn th?c ti?n v? ngành ngh? Y KHOA sau này .

Th?c t?p giúp cho sinh viên có m?t cách nhìn t?ng quát t? lý thuy?t t?i th?c hành, v?n d?ng ki?n th?c dã h?c du?c t?i tru?ng cao d?ng y khoa d? khám, ch?a b?nh cho b?nh nhân du?c t?t hon giúp nâng cao tay ngh? cho sinh viên khi ra tru?ng có th? làm vi?c du?c ngay t?i b?nh vi?n c?a các thành ph? l?n, trung tâm y t? trên toàn qu?c và nu?c ngoài

icon nut xo M?c tiêu h?c t?i tru?ng cao d?ng y khoa Ph?m Ng?c Th?ch

M?c tiêu th?c t?p là nh?ng gì mà ngu?i h?c c?n ph?i làm du?c sau quá trình th?c t?p mà tru?c dó sinh viên chua làm du?c

M?c tiêu nhà tru?ng :

Do nhà tru?ng( h?i d?ng giáo d?c – khoa h?c nhà tru?ng v?ch ra ) nh?m xác d?nh di?n dào t?o, nâng cao ch?t lu?ng dào t?o lên hàng d?u

M?c tiêu ngành h?c y Du?c:

Do t?p th? gi?ng viên m?i ngành h?c, m?i b? môn xây d?ng, can c? vào m?c tiêu c?a tru?ng cao d?ng . M?c tiêu nh?m xác d?nh nang l?c mà Sinh viên ph?i d?t du?c d? hoàn thành nh?ng ho?t d?ng ngh? nghi?p thu?c linh v?c chuyên khoa c?a mình.

 M?c tiêu chuyên bi?t :

Là m?c tiêu c? th? c?a t?ng bài gi?ng th?c t?p do chính các gi?ng viên xác d?nh, d?a vào m?c tiêu giáo d?c c?a b? môn, mô t? nh?ng nang l?c mà sinh viên ph?i d?t trong ba linh v?c nh?n th?c, k? nang, thái d? d?i v?i nh?ng tiêu chu?n hoàn thành nh?t d?nh c?a t?ng bài gi?ng d? có th? th?c hi?n du?c nhi?m v? ngh? nghi?p c?a ngu?i cán b? y t? trong tuong lai

NH?NG CÂU H?I THÍ SINH G?I V? CHO NHÀ TRU?NG 

Là m?t trong nh?ng tru?ng chuyên dào t?o v? linh v?c Y Du?c uy tín, ch?t lu?ng, nên tru?ng Cao Ð?ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch thu?ng xuyên nh?n du?c r?t nhi?u câu h?i c?a các thí sinh, nh?t là trong mùa tuy?n sinh nam nay. Du?i dây là m?t s? câu h?i du?c nhi?u thí sinh g?i v? cho nhà tru?ng:

Tr? l?i : Ð? t?o di?u ki?n thu?n l?i cho các thí sinh có dam mê ngành Y Du?c nhung có h?c l?c ch? ? m?c trung bình ho?c khá. Nhà tru?ng tuy?n sinh v?i di?u ki?n d?u vào ch? c?n t?t nghi?p THPT ho?c BTVH tuong duong, tuy?n sinh b?ng hình th?c xét tuy?n th?ng-mi?n thi.

Tr? l?i :  Hi?n nay, nhà tru?ng dang thu?c s? qu?n lý c?a B? Lao d?ng Thuong binh và Xã h?i.

Tr? l?i :  V?i phuong châm dào t?o th? h? sinh viên “sâu Y lý, gi?i Y thu?t, giàu Y d?c”, Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch luôn chú tr?ng d?u tu v? co s? v?t ch?t d? sinh viên du?c áp d?ng lý thuy?t cùng th?c hành d? nh? sâu ki?n th?c. Bên c?nh dó, d?i ngu gi?ng viên c?a tru?ng cung du?c ch?n l?c, d?u là nh?ng ngu?i giàu kinh nghi?m và xu?t thân t? các tru?ng d?i h?c Y Du?c danh ti?ng. H?ng nam, nhà tru?ng cung câp cho d?t nu?c hàng ngàn cán b? Y t? uu tú, góp ph?n thúc d?y s? l?n m?nh c?a ngành Y t? nu?c nhà.

Khi theo h?c t?i dây, sinh viên du?c hu?ng các ch? d? uu dãi, c? th? là:

Co s? v?t ch?t khang trang, phòng th?c hành d?t chu?n c?a B? Y t?
Ðào t?o theo mô hình hi?n d?i liên k?t Vi?n – Tru?ng
Chuong trình dào t?o k?t h?p bài b?n gi?a lý thuy?t và th?c hành

Tr? l?i :  Theo quy d?nh c?a b? Lao d?ng TB&XH, nhà tru?ng tuy?n sinh h? chính quy v?i th?i gian c? th? nhu sau:

– Ð?t 1: Ti?p nh?n h? so b?t d?u t? ngày 20/04/2018 theo hình th?c xét tuy?n t?t nghi?p THPT d?i v?i nh?ng thí sinh dã t?t nghi?p THPT t? nam 2017 tr? v? tru?c;

– Ð?t 2: Ti?p nh?n h? so xét tuy?n Cao d?ng Y Du?c Sài Gòn ( ngành Du?c) k? t? sau khi có k?t qu? thi THPT Qu?c Gia 2018 d?i v?i thí sinh tham d? k? thi THPT Qu?c Gia nam 2018.

Tr? l?i : Hi?n nay, Nhà tru?ng có các co s? t?i Hà N?i, Ðà N?ng và TP. H? Chí Minh. Ð? dáp ?ng nhu c?u theo h?c c?a các thí sinh và c?a ngành y t? khi ngu?n cán b? ph?c v? cho kh?i ngành này dang thi?u h?t nghiêm tr?ng, nhà tru?ng tuy?n sinh trên ph?m vi c? nu?c v?i t?t c? các thí sinh dã t?t nghi?p THPT ho?c BTVH tuong tuong.

Ba co s? dào t?o c?a Nhà tru?ng:

– Co s? 1:  T?i Hà N?i, d?a ch? s? 292 Tây Son – Qu?n Ð?ng Ða – Hà N?i. Ði?n tho?i liên h?:  024 6688 6651 / 09 6688 6651. Các trang thi?t b? phòng thí nghi?m h?c t?p du?c d?u tu bài b?n và hi?n d?i b?c nh?t trong c? nu?c.

– Co s? 2:T?i Ðà N?ng, d?a ch? S? 30 Phan Ðình Phùng, Qu?n H?i Châu, TP.Ðà N?ng.

– Co s? 3:T?i Thành ph? H? Chí Minh, S? 12 Tr?nh Ðình Th?o, Phu?ng Hoà Th?ch, Qu?n Tân Phú. TP HCM v?i d?y d? các trang thi?t b? hi?n d?i ph?c v? cho công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a h?c sinh, sinh viên trong toàn tru?ng.

Tr? l?i : Th?i gian dào t?o t?i tru?ng là 3 nam, ng?n hon so v?i h? Ð?i h?c nhung v?n d?m b?o kh?i lu?ng ki?n th?c c?n thi?t giúp sinh viên ti?t ki?m du?c th?i gian cung nhu chi phí h?c t?p. Bên c?nh dó, Nhà tru?ng có các su?t h?c b?ng, chính sách uu dãi dành cho sinh viên có hoàn c?nh khó khan và có thành tích h?c t?p xu?t s?c nh?m d?ng viên, khuy?n khích tinh th?n h?c t?p cho các em.

Ngoài h? dào t?o chính quy, Nhà tru?ng còn có h? dào t?o Van b?ng 2 Cao d?ng Y Du?c và h? Liên thông Cao d?ng Y Du?c dành cho nh?ng h?c viên có nguy?n v?ng h?c chuy?n sang kh?i ngành Y Du?c. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có th? di làm ngay t?i các b?nh vi?n, các co s? y t? t? trung uong d?n d?a phuong; các phòng khám t? nhà nu?c d?n tu nhân,… ho?c d?i v?i các thí sinh có nguy?n v?ng h?c cao hon thì hoàn toàn có th? h?c ti?p d? liên thông lên Ð?i h?c d? ti?p n?i con du?ng h?c v?n c?a mình.

Tr? l?i : Do d?c thù ngh? liên quan d?n tính m?ng con ngu?i nên trong quá trình h?c t?p sinh viên c?n du?c th?c hành nhi?u v?i trang thi?t b?, cung vì th? mà h?c phí thu?ng cao hon so v?i nh?ng ngành h?c khác. Ngoài m?c h?c phí mà sinh ph?i dóng hàng tháng, còn ph?i quan tâm d?n nhi?u kho?n chi khác nhu chi phí an ?, di l?i,…

Th?u hi?u du?c di?u dó, Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch dã cân d?i và th?ng nh?t áp d?ng m?c h?c phí phù h?p nh?t dành cho sinh viên. Theo dó, h?c phí du?c quy d?nh là 285.000 d?ng/tín ch?, tuong duong v?i 800.000 d?ng/tháng, sinh viên s? dóng h?c phí theo k?, 1 k? h?c là 5 tháng.

Ðây du?c coi là m?c h?c phí tuong d?i r? v?i m?t tru?ng ngoài công l?p, trong khi v?n d?m b?o ch?t lu?ng dào t?o cho quá trình h?c v?i trang thi?t b? k? thu?t d?y d?, hi?n d?i, gi?ng viên uy tín, ch?t lu?ng.

Tr? l?i : 

Bên c?nh vi?c cung c?p m?t chuong trình h?c v?i l? trình bài b?n và khoa h?c. Ð?c bi?t, thí sinh khi dang ký xét tuy?n t?i Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch còn có co h?i mi?n/gi?m h?c phí. Tùy thu?c vào t?ng d?i tu?ng mà Nhà tru?ng s? dua ra ch? d? chính sách phù h?p. 

C? th?, tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch tri?n khai các chuong trình MI?N GI?M H?C PHÍ 100% và h? tr? cho sinh viên có di?u ki?n khó khan. Áp d?ng v?i các d?i tu?ng sau:

– Mi?n gi?m 100% h?c phí nam 2018: Xét di?m h?c b? THPT (Xét di?m trung bình các môn h?c 03 nam kh?i A Toán – Lý – Hoá và Toán – Hoá – Sinh t? 8,0 tr? lên và h?nh ki?m khá tr? lên s? du?c mi?n gi?m 100% h?c phí nam 2018).

– Mi?n 100% h?c phí nam 2018 cho thí sinh là con c?a li?t s?; con c?a thuong binh; con c?a ngu?i ho?t d?ng kháng chi?n b? nhi?m ch?t d?c hóa h?c.

– Mi?n gi?m 50% h?c phí nam 2018 cho thí sinh d?t 18 di?m t?i k? thi THPT qu?c gia 3 môn kh?i A ( Toán – Lý – Hoá, Kh?i B (Toán – Hoá – Sinh).

– Mi?n gi?m 50% h?c phí nam 2018 thí sinh m? côi c? cha l?n m? không noi nuong t?a;thí sinh b? tàn t?t, khuy?t t?t;thí sinh là ngu?i dân t?c: La H?, La Ha, Pà Th?n, L?, Ngái, Ch?t, Lô Lô, M?ng, C?ng, C? Lao, B? Y, Si La, Pu Péo, Ro Mam, BRâu, O Ðu.

– Mi?n gi?m 50% h?c phí nam 2018 cho thí sinh thu?c di?n 30A.

Tr? l?i : 

Thí sinh có nhu c?u dang ký xét tuy?n Cao d?ng Y Du?c – Tru?ng Cao d?ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch nam 2018 có th? th?c hi?n b?ng 1 trong 3 cách sau:

 • Cách 1:Thí sinh dang ký xét tuy?n tr?c tuy?n t?i website:http://truongcaodangykhoaphamngocthach.edu.vn/click vào m?c Ðang kí Xét tuy?n Tr?c Tuy?n =>di?n thông tin theo m?u.
 • Cách 2: G?i phi?u Ðang ký xét tuy?n chuy?n phát nhanh qua buu di?n d?n d?a ch?: Phòng 201 nhà C ( T?ng 2) – S? 292 Tây Son – Qu?n Ð?ng Ða – Hà N?i.
 • Cách 3: N?p H? so xét tuy?n tr?c ti?p v? theo d?a ch? trên. Ði?n tho?i liên h?:  024 6688 6651  – 09 6688 6651

Thí sinh khi tham gia xét tuy?n h?c t?i Tru?ng Cao Ð?ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch c?n chu?n b? h? so bao g?m nh?ng gi?y t? c? th? nhu sau:
• B?n sao photo công ch?ng h?c b? THPT.
• Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p THPT t?m th?i (d?i v?i tru?ng h?p thí sinh t?t nghi?p nam 2018) ho?c b?n sao B?ng t?t nghi?p THPT ho?c BTVH c?p 3(d?i v?i các thí sinh dã t?t nghi?p các nam tru?c).
• 04 ?nh 3×4
• 01 b?n sao gi?y khai sinh.
• 01 Túi h? so H?c sinh sinh viên theo m?u
• 01 phong bì dán s?n tem, trên phong bì ph?n ngu?i nh?n có ghi rõ: h? tên + d?a ch? + SÐT d? Nhà tru?ng liên h? khi c?n.
• Các gi?y t? uu tiên khác (n?u có).


Website đang trong quá trình xây dựng, hiện chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ này

 • Văn phòng Hà Nội: Đang cập Nhật
 • Văn phòng TP. HCM: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com
 • Website: Truongcaodangykhoaphamngocthach.edu.vn

DMCA.com Protection Status

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH